ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

อัพเดทเมื่อ 1 วินาที ที่ผ่านมา

PQS

3.02

เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)

+0 ( +0% )

ปริมาณซื้อขาย(หุ้น)

360,400

มูลค่าการซื้อขาย

1,089,724

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)

ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)

ดาวน์โหลด

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ดาวน์โหลด

งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)

ดาวน์โหลด

ราคาหลักทรัพย์

SET

PQS 3.02 บาท

เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)

+0 ( +0% )

อัปเดต: 1 วินาที ที่ผ่านมา

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

360,400

ราคาเปิด

3.04

มูลค่า

1,089,724

วันก่อนหน้า

3.02

ช่วงราคาระหว่างวัน

3.00 - 3.06

สูงสุด

3.06

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

2.94 - 15.80

ต่ำสุด

3.00

ข้อมูลสำคัญ

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
2,251.2011.57


P/BV (เท่า)
1.10


Beta*
1.50

การเปลี่ยนแปลงของราคา (%)*


อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
4.46


เงินปันผลล่าสุด (บาท/หุ้น)
0.15


วันขึ้นเครื่องหมาย XD
09 มี.ค. 2566

34.17 ณ วันที่ 10 มี.ค. 2566

หมายเหตุ * YTD

ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

โปรแกรมคำนวณปันผล (หุ้น)

โปรแกรมคำนวณหุ้นเพิ่มทุน