สนุบสนุนกิจกรรมภายในชุมชน เช่น กิจกรรมงานวันเด็ก งานโรงเรียน และกิจกรรมต่างๆภายในชุมชน