สนับสนุนและร่วมกิจกรรมภายในชุมชน เช่นปล่อยปลา งานศพ งานบวช