สนับสนุนเปลือกดินให้เทศบาลตำบลนาแก้ว

เมื่อวันที่ 8-11 กันยายน 2563 ทางบริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช (2012) จำกัด จ.สกลนคร ได้สนับสนุนเปลือกดินให้เทศบาลตำบลนาแก้ว จ.สกลนครเพื่อนำไปใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดจากกากมันสำปะหลัง เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันทำแปลงสาธิต้พาะเห็ดฟาง ผ่านไป 5-7 วัน ได้เห็ดฟางดอกโตๆ ดังภาพครับ ทั้งนี้ได้มีทีมส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของบริษัทฯเรานำโดยคุณณัฐพล แข็งแรง ได้มาให้ความรู้เสริมเทคนิคในการปลูกมันสำปะหลังแบบประณีตเพิ่มผลิตต่อไร่แก่เกษตรกร