ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนเงินทำบุญโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

เมื่อวันที่ 24/9/63 ทางผู้บริหารและตัวแทนกลุ่มบริษัท PQS ได้ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนเงินทำบุญโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" แด่ วัดสว่างชมพู บ้านนาสองห้อง โดยได้ร่วมมอบเงินทำบุญ =5,000บาท