รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการที่มีผลงานการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น ระดับทอง ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ทางบริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด จ.มุกดาหาร โดยนาย สมยศ ชาญจึงถาวร ประธานกรรมบริษัทฯ ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการที่มีผลงานการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น ระดับทอง ประจำปี พ.ศ. 2563 จากนาย นพดล​ พลเสน​ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช กรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพฯ  ซึ่งถือเป็นอีกรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของทางบริษัทในนามของทางพนักงานทุกระดับที่ได้ร่วมกันดำเนินการ และได้ปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนสืบต่อไป