รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติรับรองผ่านมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ตัวแทนผู้บริหารบริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด และบริษัท พรีเมียร์ไบโอเอนเนอร์จี จำกัด จ.มุกดาหาร โดยนาย รัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร และนางสาว รัฐสิรี  ชาญจึงถาวร เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติรับรองผ่านมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 (ตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลระดับประเทศ) จากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวีรศักดิ์ หวังศุภโกศล  ซึ่งถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของทางบริษัทในนามของทางพนักงานทุกระดับที่ได้ร่วมกันดำเนินการ และปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม สร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้า และตลอดทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ทางกองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้นำส่งหนังสือเครื่องหมายรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ เพื่อให้บริษัทฯนำเครื่องหมายรับรองและตราสัญลักษณ์ธรรมาภิบาลธุรกิจ สามารถนำไปใช้ร่วมกับเครื่องหมายการค้า แสดงบนสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา และบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์งานด้านประชาสัมพันธ์ และการสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินกิจการสืบต่อไป