ประกาศ

ที่ 29/2563

เรื่อง นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

 

กลุ่มบริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด สำนักงานใหญ่บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัดตั้งอยู่เลขที่ 185 หมู่ 14 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 บริษัทในเครือ บริษัท พรีเมียร์ไบโอเอนเนอร์จี จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ 14 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร 49000 และบริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช (2012) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 187 หมู่ 7 ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 47230 ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายในด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศมีความเหมาะสมเพียงพอ เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงข้อมูลสารสนเทศในองค์กรจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ปลอดภัย เป็นความลับ เชื่อถือได้ และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นในการประยุกต์การดำเนินงานในขอบเขต การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงระบบเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการผลิตแป้งมันสำปะหลัง และการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ ให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบายดังนี้

 

  1. บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตาม คงรักษา และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
  2. บริษัทมุ่งมั่นที่จะจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน ในระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

และรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การเกิดภัยพิบัติ และโรคร้ายแรง

  1. บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และข้อตกลงที่มีผลต่อความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
  2. บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ รวมถึงสร้างความร่วมมือในการทำงานให้กับพนักงานในองค์กร เพื่อความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศอย่างยั่งยืน

 

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับสารสนเทศขององค์กร คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงานทุกคน รวมถึงผู้ที่มาติดต่อประสานงานในองค์กร จะต้องสนับสนุน ดำเนินการและปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ผู้ที่ฝ่าฝืนมีความผิดและจะต้องได้รับการดำเนินการตามระเบียบขององค์กร ทั้งนี้กลุ่มบริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด จะพิจารณากรอบวัตถุประสงค์ความปลอดภัยสารสนเทศที่สอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ วางแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกับนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยมีการสื่อสารให้เป็นที่เข้าใจ นำไปปฏิบัติได้ภายในบริษัท และมีการสื่อสารผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรับทราบต่อไป

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564