นโยบายความและแนวทางต่อสังคม

บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององค์กรโดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส  ตรวจสอบได้  มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทยึดหลักธรรมภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ให้ความเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐาน สำหรับใช้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่เปิดโอกาสให้สังคม ชุมชน สามารถเข้ามามีส่วนร่วม สร้างการเจริญเติบโตไปด้วยกันกับองค์กร สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และผู้บริโภคปลายทาง และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมและเศรษฐกิจ พร้อมกันนี้ยังมุ่งพัฒนาความรู้ของเกษตรกร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ชุมชน และสร้างสังคมที่ดีขึ้น

(1) การปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน และสวัสดิการ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทำงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความเท่าเทียมและเสมอภาคในการแสดงออกทางความคิดเห็น ความสามารถของพนักงานให้มีความก้าวหน้า มีความมั่นคงในอาชีพ พร้อมสร้างความมั่นใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ดังนี้

(1.1) ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และเคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งให้พนักงานทุกคนมีความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใดก็ตาม รวมถึงการดูแลไม่ให้บริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งทางตรงและทางอ้อม

(1.2) จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม เหมาะสม รวมถึงสร้างความมั่นคงในสายอาชีพและมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นธรรม

(1.3)  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของบุคลากรให้สามารถนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และสามารถประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมที่สอดคล้องกับกฎหมายและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

(1.4) จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ รวมถึงการ ให้เงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น เงินช่วยเหลือพนักงานสำหรับค่าพิธีฌาปนกิจบิดามารดาที่เสียชีวิตของพนักงานและทุนการศึกษาบุตร เป็นต้น

(1.5) จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรทุกระดับชั้นของบริษัท โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละบุคคล

(1.6) จัดให้สถานที่ทำงานมีความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขอนามัย และมีความปลอดภัยอยู่เสมอ

(1.7) จัดให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัท รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ลูกค้า ดังนี้

2.1 บริษัทคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ โดยบริษัทและบริษัทย่อยมุ่งเน้นผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และได้มาตรฐานสากล รวมถึงมีการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดอันนำไปสู่การสร้างความผูกพันในระยะยาวกับลูกค้า

2.2 บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทที่ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่บิดเบือนคลุมเครือ รวมทั้งไม่โฆษณาเกินจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในการตัดสินใจ

2.3 บริษัทจัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งป้องกันแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าและนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการ

2.4 บริษัทจะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่มิชอบ

3) การบริหารจัดการคู่ค้า

บริษัทมุ่งมั่นสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าที่ทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน และสร้างความมั่นใจให้แก่คู่ค้าว่าจะเติบโตอย่างมีศักยภาพและประสิทธิภาพร่วมกันกับองค์กร โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และสถานการณ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะระหว่างกันเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานของบริษัทและคู่ค้าให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการจัดจ้างกับคู่ค้าที่มีศักยภาพ สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบ

4) การพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทจึงมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดยบริหารจัดการผลกระทบจากการดำเนินงานของธุรกิจ เช่น ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันมิให้ชุมชนและสังคมเกิดความเดือดร้อน นอกจากนี้ บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชนอันเป็นสถานที่ ที่บริษัทและบริษัทย่อยตั้งอยู่ให้น่าอยู่และมีคุณภาพที่ดีขึ้น และคนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนไปพร้อม ๆ กับการเติบโตของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเกษตรกรในท้องถิ่นให้มีองค์ความรู้ในการปลูกมันสำปะหลังแบบมืออาชีพ เพิ่มผลผลิตโดยไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนจากการเปิดรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารืออย่างโปร่งใสและสร้างสรรค์ ปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม เคารพในความแตกต่าง ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างแท้จริง

5) หน่วยงานกำกับดูแล

บริษัทได้จัดทำและดำเนินการตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการและมาตรฐานที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่น” เพื่อให้บริษัท บริษัทในเครือ และบุคลากรของบริษัทและบริษัทในเครือยึดถือและปฏิบัติตามได้อย่างอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทในเครือตั้งอยู่บนพื้นฐานความโปร่งใส โดยมีกระบวนการควบคุมและตรวจสอบภายในที่ลดโอกาสการเกิดการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นในองค์กร มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นต้นแบบที่ดีและน่าเชื่อถือแก่สังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม