บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (PQS) เป็นบริษัทที่ผลิตแป้งมันสำปะหลัง ชั้นคุณภาพพิเศษ (Premium Grade)รวมถึงผลิตตามคุณภาพเฉพาะ ที่ลูกค้าต้องการ ด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทจึงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ในการจัดการเกี่ยวกับของเสียจากกระบวนการผลิต โดยได้มีการจัดการเชิงบูรณการ จึงเป็นมิตรกับชุมชุน โดยมีการจัดการแต่ละด้าน ดังนี้

การจัดการน้ำเสียจากกระบวนการผลิต (Waste Water Management)

น้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตจะถูกบำบัดด้วยระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยแก๊ซชีวภาพ (Biogas) ซึ่งส่งผลไม่ให้มีกลิ่นรบกวนชุมชนใกล้เคียง ส่วนน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดตามมาตรฐานที่กำหนดแล้วจะถูกนำกลับมาใช้ล้างหัวมันสำปะหลังในขั้นแรกเพื่อเป็นการลดความสูญเสียของกระบวนการ อีกทั้งยังมีการแบ่งปันบางส่วนให้เกษตรกรเพื่อใช้เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายในเรื่องปุ๋ย เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร เพื่อใช้ปลูกพืชผักต่างๆ ให้แก่เกษตรกรรอบโรงงาน ส่งผลให้บริษัทของเราได้รับรองเป็นโรงงานสีเขียวจากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงปณิธานที่เรามุ่งมั่นจะดำเนินธุรกิจโดยใส่ใจในสั่งคมและสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัย

การจัดการกากของมันสำปะหลัง (Solid waste management)


บริษัทฯมีนโยบายที่จะนำเอากากมันสำปะหลังที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง มาทำเป็นปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์ ทำอาหารสัตว์ หรือจำหน่ายให้เกษตรกรไปทำอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ นำไปหมักเป็นก๊าซชีวภาพใช้เป็นเชื้อเพลิงและผลิตผลิตพลังงานไฟฟ้า และนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า โดยทั้งนี้ทางบริษัทได้ส่งเสริมให้เกษตรกรทำปุ๋ยหมักใช้เอง และส่งเสริมการทำปุ๋ยในการปลูกมันสำปะหลังเพื่อลดต้นทุนในการผลิตและให้ผลผลิตต่อไร่ที่สูงขึ้น

 

สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ไม่เฉพาะกับพวกเราทุกคนในปัจจุบัน แต่เป็นสิ่งที่ส่งผลต่อคนรุ่นต่อไปในอนาคตที่ควรอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยเช่นกัน ด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบนี้ เราจึงมีมาตรการป้องกัน ควบคุม ตรวจสอบ และการดำเนินการอย่างเข้มงวด ที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยรอบที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ สังคม ประเทศชาติ รวมทั้งโลกใบนี้ที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน

เราจะไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนากระบวนการทำงาน และการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ เราจะส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน โดยพยายามใช้ทรัพยากรและพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปให้น้อยที่สุด ขณะเดียวกันก็เพิ่มการนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปริมาณการใช้ทรัพยากรโดยรวมและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ การสร้างจิตสำนึกของบุคคลากรทุกคน ให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

จากความพยายามอันไม่หยุดยั้งทำให้บริษัทฯ ได้รับรองมาตรฐาน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และคุณภาพต่างๆ รวมถึงรางวัลจากหลายสถาบัน อาทิ

อยู่ในระหว่างดำเนินการ

Premier Bio Energy Company Limited (PBE)

 • HALAL

2560

Premier Quality Starch Co., Ltd. (PQS)

 • KOSHER

 

Premier Bioenergy Company Limited (PBE)

 • GMP CODEX
 • HACCP CODEX
 • KOSHER

2559

Premier Quality Starch Co., Ltd. (PQS)

 • Green Insustry
 • ISO 9001 : 2008

 

Premier Bioenergy Company Limited (PBE)

 • Green Industry

 

2558

Premier Quality Starch Co., Ltd. (PQS)

 • OHSAS 18001 : 2007
 • TLS 8001 – 2010

 

Premier Bio Energy Company Limited (PBE)

 • ISO 14001 : 2004

 

2556

Premier Quality Starch Co., Ltd. (PQS)

 • ISO 14001 : 2004

2555

Premier Quality Starch Co., Ltd. (PQS)

 • HALAL

2554

Premier Quality Starch Co., Ltd. (PQS)

 • HACCP CODEX

2553

Premier Quality Starch Co., Ltd. (PQS)

 • GMP CODEX
 • ISO14001 : 2008