ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

บริษัท พรีเมียร์ ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด  มีความมุ่งมั่นในการประยุกต์การดำเนินงานในขอบเขตการผลิตแป้งมันสำปะหลังให้สอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 และมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าโดยมีแนวทางการบริหารคุณภาพดังต่อไปนี้

1 บริษัทมุ่งมั่นสร้างความเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน  เพื่อตอบสนองความต้องการ และ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2 บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและการบริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้า

3 .”บริษัทมุ่งมั่นในการปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิตและใช้ทรัพยากร            “ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาด

4 บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความรู้ ความชำนาญให้กับบุคคลากร รวมทั้งสร้างความร่วมมือในการทำงาน เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร

5 บริษัทมุ่งมั่นในการร่วมมือกับองค์กรภายนอกส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงการเพาะปลูก ปัจจัยที่จำเป็นสำหรับการเพาะปลูก เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ บริษัท พรีเมียร์ ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด จะพิจารณากรอบวัตถุประสงค์คุณภาพที่สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพดังกล่าว พร้อมทั้งวางแผนรองรับเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพและวางแผนรองรับการเปลี่ยนแปลง หากมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกับระบบบริหารคุณภาพ โดย มีการ สื่อสารให้เป็นที่เข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้ภายในบริษัท และมีการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรับทราบต่อไป