ประกาศ

                                                     เรื่อง นโยบาย การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสถาพแวดล้อมในการทำงาน

              

               บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด ยึดถือความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นค่านิยมหลักขององค์กร โดยการดำเนินธุรกิจในเรื่องต่างๆจะคำนึงถึงการทำงานบนพื้นฐานของความปลอดภัยสูงสุดและคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “Zero Accident” หรือ “อุบัติเหตุเป็นศูนย์” รวมถึงการป้องกันการเจ็บป่วยจากการทำงาน ซึ่งบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมวัฒนธรรมทางด้านความปลอดภัยระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป โดยได้กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานเป็นแนวทาง ดังนี้

1. บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐานสากล และข้อกำหนดอื่นๆ ที่บริษัทนำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน คู่ธุรกิจ ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อหรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

2. บริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้ความสำคัญกับหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ สนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักรู้ถึงการทำงานด้วยความปลอดภัย รวมทั้งกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของพนักงาน คู่ธุรกิจ ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อหรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่กำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3. บริษัทฯ มุ่งมั่นในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงาน คู่ธุรกิจ ผู้รับเหมา และ ผู้มาติดต่อหรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

4. บริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้ความสำคัญของการป้องกันและประเมินความเสี่ยงของอันตรายและผลกระทบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงจะถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิผล

5. บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

6. บริษัทฯ มุ่งมั่นในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และที่กำหนดไว้ในแผนงานประจำปี เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

7. บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสนับสนุนทรัพยากร ทั้งงบประมาณ เวลา บุคลากร และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการดำเนินการตามระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 

จึงประกาศมาเพื่อถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

…………………………………………..

(นายรัฐวิรุฬห์   ชาญจึงถาวร)

กรรมการผู้จัดการ