นโยบายความปลอดภัย

กลุ่มบริษัท พรีเมียร์ ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังที่มีคุณภาพและมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยในการทำงาน โดยได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของพนักงานไว้ดังนี้

  1.  มีความมุ่งมั่นบริหารจัดการเพื่อให้เกิดระบบที่ดีในเรื่องความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและหลักเกณฑ์ที่กฏหมายกำหนด ในทุกหน่วยงานซึ่งสามารถให้หน่วยงานหรือบุคคลสามารถเข้าเยี่ยมชมตรวจเยี่ยมได้ตลอดเวลา
  2.  ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่กำกับ ดูแลให้คำแนะนำและสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง พนักงานทุกคนตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีหน้าที่ให้ความร่วมมือ เสนอแนะแนวทางการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงและปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยถือเป็นภารกิจหนึ่งของการทำงาน
  3.  บริษัทฯจะกวดขันให้มีการปฏิบัติวัดผลประเมินผลความปลอดภัยในการทำงาน ตามระบบอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
  4.  บริษัทฯจะถือเอาความร่วมมือเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป