ความเป็นมา

บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) PQS ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2548 นำโดยคุณสมยศ ชาญจึงถาวร และทีมงานที่มีประสบการณ์ ในด้านการผลิตแป้งมันสำปะหลังมายาวนานกว่า 18 ปี

บริษัทมีโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง ตั้งอยู่เลขที่ 185 หมู่ 14 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร บนทำเลที่ตั้งที่อุดมไปด้วยวัตถุดิบมันสำปะหลังคุณภาพจากเกษตรกรในพื้นที่ ส่งผลให้วัตถุดิบมีความสดใหม่อยู่เสมอและทำให้คุณสมบัติแป้งมันสำปะหลังของเราถูกจัดว่าเป็นคุณภาพพิเศษ นอกจากนี้เรายังสามารถผลิตตามคุณภาพเฉพาะที่ลูกค้าต้องการ (Made to order) โดยกระบวนการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม และตอบสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศ

นอกจากนี้เรายังมีบริษัท พรีเมียร์ไบโอเอนเนอร์จี จำกัด (PBE) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 เป็นบริษัทในเครือ โดยมีผลิตภัณฑ์คือแป้งมันสำปะหลัง และกระแสไฟฟ้าจากการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง (ก๊าซมีเทน) ซึ่งเกิดจากการหมักของน้ำ ที่ผ่านกระบวนการผลิตแป้ง และการหมักกากมันสำปะหลังแบบไร้อากาศ

สอดคล้องกับแนวทางการกำจัดของเสีย (Zero waste) และ นำผลพลอยได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ทั้งยังเป็นการส่งผลดีในการลดมลภาวะที่อาจกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นเป็นผู้ผลิตส่งออกแป้งมันสำปะหลัง และ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องในระดับชั้นนำของอาเซียน

พันธกิจ

บริษัทมุ่งมั่นจะเป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง คุณภาพระดับดีเยี่ยมตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยึดมั่นสร้างคุณค่าร่วมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

มาตรฐานคุณภาพ

GMP Codex
GMP Codex
HACCP Codex
HACCP Codex
ISO 9001
ISO 9001
ISO 14001
ISO 14001
OHSAS 18001
OHSAS 18001
GMP Codex
GMP Codex
HACCP Codex
HACCP Codex
ISO 9001
ISO 9001
ISO 14001
ISO 14001