คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

นายเอนก พนาอภิชน

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

นายสมยศ ชาญจึงถาวร

กรรมการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ