คณะกรรมการบริษัท

นายเอนก พนาอภิชน

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท

นายสมยศ ชาญจึงถาวร

กรรมการ / รองประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร

นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร

นายอนุเชษฐ แสนโคตร

กรรมการ / กรรมการบริหาร

นางสาวอภิรัตน์ ธวัชชุติกร

กรรมการ / กรรมการบริหาร

นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์

กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

นายคมสัน จำรูญพงษ์

กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ