คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง

นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง

นายคมสัน จำรูญพงษ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง