คณะกรรมการตรวจสอบ

นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายคมสัน จำรูญพงษ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ