เมื่อวันที่ 7/10/2563 ทางผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานกลุ่มบริษัท PQS ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ลานเอนกประสงค์บริษัทฯ การให้เลือดเสมือนให้ชีวิตแก่เพื่อนมนุษย์ โดยได้มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 40 ท่าน และมีพนักงานบริษัทเราได้แจ้งความประสงค์จะบริจาคอวัยวะ จำนวน 6 ท่าน ทั้งนี้ทางบริษัทได้กำหนดแผนบริจาคโลหิตกับทางกาชาดจังหวัดและโรงพยาบาลมุกดาหารที่บริษัทฯเราในปี 2564 เป็น 2 ครั้งต่อปี เป็นช่วงกลางปีและปลายปี 2564 ครับ