จัดบูธเพื่อให้ความรู้

การปลูกมันสำปะหลัง แบบประณีต และตอบคำถามด้านการปลูกมันสำปะหลัง แก่เกษตรกร และประชาชนที่สนใจ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และจังหวัด ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

สนุบสนุนกิจกรรมภายในชุมชน

เช่น กิจกรรมงานวันเด็ก งานโรงเรียน และกิจกรรมต่างๆภายในชุมชน

สนับสนุนมอบเงินช่วยเหลือ

มอบถุงยังชีพอุทกภัย ให้ชาวสกลนครและดงหลวง

สนับสนุนและร่วมกิจกรรมภายในชุมชน

เช่นปล่อยปลา งานศพ งานบวช

22 กุมภาพันธ์ 2560

22 กุมภาพันธ์ 2560

สนับสนุนงานวันคนพิการสากล

2555 – 2556

สนับสนุนการสร้างหอประชุมและเวที ของโรงเรียนบ้านสามขา มิตรภาพที่ 3

19 พฤษภาคม 2559

สนับสนุนการสร้างโรงอาหารของโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์

2555 – 2556

มอบทุนการศึกษาแกนักเรียนที่ดี แต่ยากจนในโรงเรียนใกล้เคียง

สนับสนุนหน่วยงานราชการ

ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานราชการ

เช่น วันแม่ บริจาคน้ำดื่ม

สนับสนุนกิจกรรมทอดกฐิน

สนับสนุนกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี และผ้าป่าสามัคคีแก่วัด รอบๆบริษัท

สนับสนุนเปลือกดิน กากสด แกลบดำ แก่หน่วยงานราชการ

สนับสนุนน้ำเขียว

น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว แต่มีแร่ธาตุอาหารสูง ให้เกษตรกรที่สมัครใจ และอยู่รอบบริเวณโรงาน